Available courses

Mokymo programos „Moterys ir skaitmeninio darbo rinka“ tikslas - skatinti moteris siekti darbo skaitmeninių technologijų srityje.

Mokymo programa „Moterys ir skaitmeninio darbo rinka“ apima motyvuojančias sėkmės istorijas, savarankiško mokymosi medžiagą susidedančią iš teorinės medžiagos bei praktinių užduočių. Taip pat pateikiamas mokymosi programų skaitmeniniame sektoriuje rinkinys, padėsiantis pasirinkti sritį žinių gilinimui. Besimokantieji turės galimybę susikurti tolimesnių veiksmų planą siekiant mokytis bei įsidarbinti skaitmeninio darbo rinkoje.

"Verslumo iniciatyvos skatinimas atrandant kūrybinius talentus" mokymo programos tikslas - ugdyti kūrybinio verslumo kompetencijas, padėti atsiskleisti kūrybiniams talentams ir motyvuoti išplėtoti talentus iki verslo arba siekti įsidarbinimo kūrybinio ir kultūros sektoriuose. 

Ši programa rekomenduojama asmenims, norintiems save realizuoti kultūros ar kūrybos sektoriuje, tačiau kol kas dar neradusiems būdų, kaip savo talentus realizuoti rinkoje.

Priemonių rinkinys yra skirtas savanoriams-konsultantams ir padeda efektyviai konsultuoti kurso „Verslumo iniciatyvos skatinimas atrandant kūrybinius talentus“ besimokančiuosius. Priemonių rinkinyje pateikiama kurso struktūra, instrukcijos kaip pravesti mokymus besimokantiesiems, naudoti teorinę medžiagą bei praktines užduotis, pateikti klausimus refleksijoms, komentuoti įsivertinimo testo rezultatus, aptarti su besimokančiuoju jo pažangą įgytą kurso metu, o taip pat, jei besimokantysis pageidauja, konsultuoti veiksmų plano parengimui.

Priemonių rinkinys yra skirtas savanoriams-konsultantams ir padeda efektyviai konsultuoti kurso „Moterys ir skaitmeninio darbo rinka“ besimokančiuosius. Priemonių rinkinyje pateikiama kurso struktūra, instrukcijos kaip pravesti mokymus besimokantiesiems, naudoti teorinę medžiagą bei praktines užduotis, pateikti klausimus refleksijoms, komentuoti įsivertinimo testo rezultatus, aptarti su besimokančiuoju jo pažangą įgytą kurso metu, o taip pat, jei besimokantysis pageidauja, konsultuoti veiksmų plano parengimui.


Jūsų integracija į visuomenę ir darbo rinką bus sėkminga, jeigu turėsite išvystytas tam būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus. Darbdaviai ieško darbuotojų, pasižyminčių net tik gerais profesiniais bet ir bendraisiais gebėjimais, kurie užtikrina tai, kad jūs sėkmingai bendradarbiaujate su kitais, pasižymite teigiamu požiūriu, galite efektyviai dirbti komandoje, mąstote kūrybiškai ir kritiškai ir pan.
Kursas „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ apima 5 Europos Tarybos rekomendacijose apibrėžtas įsidarbinimui ir integracijai svarbias kompetencijas: socialinę ir pilietinę, mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir verslumo, skaitmeninio raštingumo bei matematinę.


„Socialinio verslo skatinimo“ mokymo programos tikslas – skatinti besimokančiųjų socialinį verslumą ir tam reikalingas kompetencijas bei įgūdžius, plėtojant jų galimybes realizuoti save, atrandant prasmingas ir socialiai naudingas veiklas.
 Šio kurso dėka besimokantieji  įgis ar pagilins gebėjimus modeliuoti, kurti ir valdyti socialinę įmonę. 
„Socialinio verslo skatinimo“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą ir pratimus) ir sėkmingo socialinio verslo istorijas, kurios ne tik pagilina besimokančiojo žinias, bet ir įkvepia pradėti savąjį socialinį verslą.

Mokymo programos „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje“ tikslas – skatinti supratimą apie lyčių lygybės svarbą, skatinti stereotipų kaitą, vienodo darbo užmokesčio užtikrinimą, darbo ir šeimos įsipareigojimų suderinamumą.
Besimokantieji įvertins savo turimas žinias apie moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, įstatymines nuostatas, susipažins su pagrindinėmis įstatyminėmis nuostatomis, pagilins savo žinias apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes bei būdus. Sužinos apie moterų ir vyrų lygybės planavimo darbovietėje pagrindinius etapus bei priemones. Išmoks vertinti moterų ir vyrų lygybės situaciją darbo vietoje.
Mokymo programa „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje“ apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą, praktines užduotis bei pratimus) ir gerosios praktikos pavyzdžius bei sėkmės istorijas, kurios pagilina besimokančiųjų žinias.


„Verslumo pagrindų“ mokymo programos tikslas – ugdyti besimokančiųjų verslumo kompetencijas ir įgūdžius, plėtojant jų galimybes realizuoti save, atrandant prasmingos ir naudingos veiklos, įsitvirtinant darbo rinkoje.
 Besimokantieji įvertins savo turimas žinias ir gebėjimus, motyvaciją prieš imantis verslo; generuos ir vertins verslo idėjas, susipažins su pagrindiniais rinkos ir rinkodaros elementais, smulkaus verslo  planavimo ir finansavimo ypatumais. Besimokantieji gaus praktinius įrankius, padėsiančius sudaryti rinkodaros planą, aprašyti būsimo ar jau esamo verslo modelį, sudaryti verslo planą, atlikti finansinius skaičiavimus bei įgyvendinti verslo idėją.
„Verslumo pagrindų“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą ir pratimus) ir sėkmingo verslo istorijas, kurios ne tik pagilina besimokančiojo žinias, bet ir įkvepia pradėti savąjį verslą.

„Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimo“ mokymo programos tikslas – tobulinti besimokančiųjų verslumo gebėjimus, pristatant verslo pagal gyvenimo būdą įsteigimo galimybę, skatinant savo pomėgius paversti verslu, kurio metu galima geriau suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu, bei realizuoti savo gebėjimus.
Besimokantieji įvertins savo turimas žinias ir gebėjimus, susijusius su verslu pagal gyvenimo būdą; susipažins su verslumo ir verslo pagal gyvenimo būdą apibrėžimais; gilinsis į jų skirtumus ir verslo pagal gyvenimo būdą privalumus; verslo pagal gyvenimo būdą kontekste susipažins su pagrindiniais rinkos ir rinkodaros elementais, verslo planavimo ir finansavimo ypatumais bei socialinės žiniasklaidos panaudojimo svarba. Besimokantieji galės pagilinti žinias ir patobulinti gebėjimus atlikdami praktinius pratimus, sudarytus iš įvairių klausimų su detaliais paaiškinimais.
„Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimo“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą: teorinę medžiagą, praktinius pratimus ir sėkmingų verslininkų pagal gyvenimo būdą istorijas, kurios įkvepia įsteigti savąjį verslą pagal gyvenimo būdą.

Мета програми "Основи індивідуального бізнесу" - сприяти вдосконаленню підприємницьких навичок громадянам з України, надаючи інформацію про можливості створення індивідуального бізнесу як основи способу життя, спонукаючи їх перетворювати свої можливості та навички на бізнес, завдяки якому можна краще поєднувати роботу з особистим життям, реалізовувати свої можливості.
Учні дадуть оцінку своїм знанням та навичкам, познайомляться з визначеннями підприємництва, його перевагами та основними елементами ринку та маркетингу, особливостями бізнес-планування та фінансування. Учні зможуть поглибити свої знання та покращити навички за допомогою практичних вправ, що складаються з багатьох питань із докладними поясненнями.
Навчальна програма "Основи індивідуального бізнесу" включає матеріали для самостійного вивчення: теоретичний матеріал, практичні вправи та історії успіху підприємців, які перетворили свій бізнес на стиль життя та надихнуть вас розпочати свій власний бізнес.

Цель программы "Основы индивидуального бизнеса" - способствовать совершенствованию предпринимательских навыков гражданам из Украины, предоставляя информацию о возможностях создания индивидуального бизнеса как основы образа жизни, побуждая их превращать свои возможности и навыки в бизнес, благодаря которому можно лучше совмещать работу с личной жизнью, реализовывать свои способности.

Учащиеся оценят свои имеющиеся знания и навыки, познакомятся с определениями предпринимательства, его преимуществами и основными элементами рынка и маркетинга, особенностями бизнес-планирования и финансирования. Учащиеся смогут углубить свои знания и улучшить навыки с помощью практических упражнений, состоящих из множества вопросов с подробными пояснениями.

Учебная программа "Основы индивидуального бизнеса" включает материалы для самостоятельного изучения: теоретический материал, практические упражнения и истории успеха предпринимателей, которые превратили свой бизнес в стиль жизни и которые вдохновят вас начать свой собственный бизнес.