Kursai

Цель программы обучения "Основы индивидуального предпринимательства"
Учебная программа "Основы индивидуального предпринимательства"

Jūsų integracija į visuomenę ir darbo rinką bus sėkminga, jeigu turėsite išvystytas tam būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus. Darbdaviai ieško darbuotojų, pasižyminčių net tik gerais profesiniais bet ir bendraisiais gebėjimais, kurie užtikrina tai, kad jūs sėkmingai bendradarbiaujate su kitais, pasižymite teigiamu požiūriu, galite efektyviai dirbti komandoje, mąstote kūrybiškai ir kritiškai ir pan.
Kursas „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ apima 5 Europos Tarybos rekomendacijose apibrėžtas įsidarbinimui ir integracijai svarbias kompetencijas: socialinę ir pilietinę, mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir verslumo, skaitmeninio raštingumo bei matematinę.


„Socialinio verslo skatinimo“ mokymo programos tikslas – skatinti besimokančiųjų socialinį verslumą ir tam reikalingas kompetencijas bei įgūdžius, plėtojant jų galimybes realizuoti save, atrandant prasmingas ir socialiai naudingas veiklas.
 Šio kurso dėka besimokantieji  įgis ar pagilins gebėjimus modeliuoti, kurti ir valdyti socialinę įmonę. 
„Socialinio verslo skatinimo“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą ir pratimus) ir sėkmingo socialinio verslo istorijas, kurios ne tik pagilina besimokančiojo žinias, bet ir įkvepia pradėti savąjį socialinį verslą.

Mokymo programos „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje“ tikslas – skatinti supratimą apie lyčių lygybės svarbą, skatinti stereotipų kaitą, vienodo darbo užmokesčio užtikrinimą, darbo ir šeimos įsipareigojimų suderinamumą.
Besimokantieji įvertins savo turimas žinias apie moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, įstatymines nuostatas, susipažins su pagrindinėmis įstatyminėmis nuostatomis, pagilins savo žinias apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes bei būdus. Sužinos apie moterų ir vyrų lygybės planavimo darbovietėje pagrindinius etapus bei priemones. Išmoks vertinti moterų ir vyrų lygybės situaciją darbo vietoje.
Mokymo programa „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje“ apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą, praktines užduotis bei pratimus) ir gerosios praktikos pavyzdžius bei sėkmės istorijas, kurios pagilina besimokančiųjų žinias.


„Verslumo pagrindų“ mokymo programos tikslas – ugdyti besimokančiųjų verslumo kompetencijas ir įgūdžius, plėtojant jų galimybes realizuoti save, atrandant prasmingos ir naudingos veiklos, įsitvirtinant darbo rinkoje.
 Besimokantieji įvertins savo turimas žinias ir gebėjimus, motyvaciją prieš imantis verslo; generuos ir vertins verslo idėjas, susipažins su pagrindiniais rinkos ir rinkodaros elementais, smulkaus verslo  planavimo ir finansavimo ypatumais. Besimokantieji gaus praktinius įrankius, padėsiančius sudaryti rinkodaros planą, aprašyti būsimo ar jau esamo verslo modelį, sudaryti verslo planą, atlikti finansinius skaičiavimus bei įgyvendinti verslo idėją.
„Verslumo pagrindų“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą (teorinę medžiagą ir pratimus) ir sėkmingo verslo istorijas, kurios ne tik pagilina besimokančiojo žinias, bet ir įkvepia pradėti savąjį verslą.

„Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimo“ mokymo programos tikslas – tobulinti besimokančiųjų verslumo gebėjimus, pristatant verslo pagal gyvenimo būdą įsteigimo galimybę, skatinant savo pomėgius paversti verslu, kurio metu galima geriau suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu, bei realizuoti savo gebėjimus.
Besimokantieji įvertins savo turimas žinias ir gebėjimus, susijusius su verslu pagal gyvenimo būdą; susipažins su verslumo ir verslo pagal gyvenimo būdą apibrėžimais; gilinsis į jų skirtumus ir verslo pagal gyvenimo būdą privalumus; verslo pagal gyvenimo būdą kontekste susipažins su pagrindiniais rinkos ir rinkodaros elementais, verslo planavimo ir finansavimo ypatumais bei socialinės žiniasklaidos panaudojimo svarba. Besimokantieji galės pagilinti žinias ir patobulinti gebėjimus atlikdami praktinius pratimus, sudarytus iš įvairių klausimų su detaliais paaiškinimais.
„Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimo“ mokymo programa apima savarankiško mokymosi medžiagą: teorinę medžiagą, praktinius pratimus ir sėkmingų verslininkų pagal gyvenimo būdą istorijas, kurios įkvepia įsteigti savąjį verslą pagal gyvenimo būdą.